Põllumajandus on viimastel aastatel kujunenud investorite community jaoks üsna huvipakkuvaks teemaks nii Eestis kui mujal maailmas, kuna tooraineturud on olnud head ning vajadus investeeringute järele on suur. Samuti on omandistruktuur Eesti põllumajanduses toetanud ettevõtete omandamist väliste investorite poolt.

Teisest küljest on viimaste aastate jooksul (alates Eesti astumisest Euroopa Liitu) tehtud tehingute hulgas edulugusid märkimisväärselt vähe, kuigi tehinguid on arv ning investeeringute mahud on tegelikult suured. Pigem on esile tõusnud ebaõnnestunud projektid. 

Praktilise kogemuse põhjal võiks välja tuua kolm põhilist põhjust, miks paljud investeerimisprojektid põllumajanduses ei ole andnud soovitud tulemusi:

1. Põllumajanduse ärimudeli vähene tundmine ja/või alahindamine
Kuigi põllumajandus näib kaugelt vaadates märkimisväärselt lihtsa ärina, siis tegelikkuses on see (üllatavalt) multidistsiplinaarne ning nõudlik sektor. Põllumajanduse selgrooks olevad bioloogilised protsessid liiguvad oma rada mööda ja ei lase ennast muudest tahtmistest suuremat häirida. Selle tõdemuse ignoreerimine võib kaasa tuua ootamatuid (reeglina negatiivseid) majandustulemusi, mida teiste sektorite toimimise loogikast lähtuval inimesel on päris keeruline mõista.
Oluline on aru saada, et hea tootmistulemuse saavutamiseks peavad põllumajanduses olema täidetud kõik soovitud tulemusega seotud olulised bioloogilised tingimused. Tüüpiliselt kiputakse mõnd tingimust üle- ja mõnd alatähtsustama, kuid tulemuse taseme määrab lõpuks kõige nõrgemalt täidetud tingimus.
Seetõttu on põllumajandusse investeerimisel äärmiselt tähtis viia end kurssi valitud sektori ärimudeli ning sellega seotud bioloogiliste tingimustega, milleta tõsiselt võetavat äriplaani kokku panna ei saa. Samuti on oluline, et nende tingimuste täitmine oleks arusaadavalt mõõdetav ja mõõtmistulemusi oleks võimalik ka konteksti asetada. Siis on võimalik aru saada, kus on ettevõtte tootmises nõrgad kohad ja kas saadud tulemus on paigutatud sisenditega kooskõlas.

2. Riskide eiramine või alahindamine 
Multidistsiplinaarse ärina on põllumajandus avatud väga mitmekesistele riskidele, mida tuleks tegevuse planeerimisel arvesse võtta. Näiteks:

 • Bioloogilised riskid: haigused, taudid, kahjurid
 • Klimaatilised riskid: põud, liigsed sademed, öökülmad
 • Juhtimislikud riskid: vale planeerimine, personalivalik
 • Juriidilised riskid: kehtestatud nõuetele mittevastavus, maakasutus
 • Poliitilised riskid: toetuste määrad, nõuete muutumine
 • Tururiskid: toodangu ja sisendite hinnamuutus

Õnneks on enamust neist riskidest võimalik mingil määral maandada nii, et ühe riski realiseerumine ei pruugi veel tähendada väga tõsist mõju majandustulemusele. Riskide hajutamine peaks aga äriplaanide koostamisel olema üheks tähtsaimaks aspektiks.

3. Vale juhtimismudel
Kui põllumajandusettevõtte omanik / investor ei ole ise igapäevaselt tegevjuhtimise juures, siis on õige juhtimismudeli loomine kriitilise tähtsusega. Omanikul peaks olema pidevalt selge arusaam ettevõttes toimuvast, kuid samas tuleks vältida enda uputamist pisiasjade alla, mille üle järelemõeldud otsuse langetamiseks puudub tootmisest eemal olles sisuline kompetents ning ajaressurss.

Praktikas töötav juhtimismudel eeldab:
 • Kompetentseid keskastmejuhte
 • Keskastmejuhte motiveerivat töökorraldust ja tasustamispõhimõtteid
 • Head eelarve- ning aruandlussüsteemi, mis hõlmaks ka olulisemaid mitterahalisi (bioloogilisi) parameetreid

Tuleks arvestada ka sellega, et head keskastmejuhid ei ole odavad, see seab ettevõtte tootmismahule alumise piiri, millest allapoole hakkab juhtimissüsteemi ülalpidamine ise muutuma oluliseks takistuseks loodetud investeeringutootluse saavutamisele.

KUIDAS SAAKS PAREMINI?
Oleme põllumajandusinvestori mured omal nahal üle elanud ja teinud praktikas kindlaks, mis töötab ja mis mitte. Samuti oleme hästi kursis võimalike riskide ning nende maandamise võimalustega.
Kahtlemata on iga investeering ja ettevõte mingil määral unikaalne. Teisest küljest on põllumajandusettevõtetel ka väga palju ühist, kuna sisendid, toodang ja põhitehnoloogiad on samad. Sestap on mõistlikum vältida teistes ettevõtetes juba eelnevalt kogetud vigu ning korrata töötavaid lahendusi, kui teha endast ja oma rahakotist veel üks järjekordne katsejänes. Aitame teil saada nendes küsimustes selgust: 

Enne investeeringu tegemist:
 • Investeeringu loodetavate eesmärkide ja selleks planeeritavate vahendite analüüs
 • Ettevõtte ostul: olemasolevate operatsioonide SWOT analüüs (tehnilised aspektid, maa, tootmistulemused, inimeste kompetents)
 • Ettevõtte perspektiivide ja investeeringuvajaduse ülevaade
 • Finantsprojektsioonide koostamine
 • Eelnevast tulenevalt hinnang ettevõtte väärtusele

Töötavas ettevõttes:
 • Operatsioonide SWOT analüüs
 • Äriplaanide ja perspektiivide analüüs
 • Juhtimismudeli ülevaade
 • Eelarve- ja aruandlussüsteemi loomine / korrastamine ja rakendamine

Töötame alati hea meelega meeskondades koos (investeerimis)pankurite, konsultantide, juristidega ning anname projekti spetsiifilise teadmise näol oma panuse.

Lisainformatsiooni saamiseks ning võimaliku koostöö arutamiseks võtke palun ühendust allpooltoodud kontaktidel. Kogu suhtlus on rangelt konfidentsiaalne.